Baby Shop

Obchodné a reklamačné podmienky


 

Obchodné podmienky internetového obchodu www.baby-obchod.sk

Objednaný tovar posielame kuriérom DPD alebo Slovenskou poštou.

 

Všetky uvedené obrázky su ilustračné a môžu sa mierne odlišovať od skutočnosti.Pred začiatkom nákupu v tomto internetovom obchode sa prosím zoznámte s týmito obchodnými podmienkami. Potvrdením objednávky kupujúci súhlasí s nižšie uvedenými podmienkami nákupu v internetovom obchode www.baby-obchod.sk.

 1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim – spotrebiteľom podľa  zák.č. 102/2014 Z.z. a internetovým obchodom www.baby-obchod.sk ("ďalej len "predávajúci"). Tieto podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

 1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.baby-obchod.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodným aj reklamačnými  podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.

Objednávka bude potvrdená e-mailom , podľa §5 ods.6 zák. č.22/2004 Z.z.                             V prípade nejasností bude predávajúci kontaktovať kupujúceho. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke. Rozmery, váha a iné údaje uvádzané na našich stránkach sú údajmi ktoré udáva výrobca. Predávajúci sa zaväzuje tovar dodať riadne zabalený a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavený slovenským návodom a vyplneným záručným listom. V niektorých prípadoch, najmä cenovo náročnejších produktoch si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy úhradu finančnej zálohy vo výške 40% z celkovej sumy objednávky resp. zaplatenie celej sumy objednávky vopred. V prípade neuhradenia zálohy resp. celej sumy predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

 1. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom možnom termíne, spravidla 1-30 dní od potvrdenia objednávky.

 1. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky,

 • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 • Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 200,00 EUR, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 

 


Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou,

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,

 • prípadné predĺženie dodacej lehoty resp. nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.


Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar prevziať,

 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške

 • V prípade, že kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 • V prípade odstúpenia od zmluvy v zákonnej lehote , bezodkladne vrátiť objednaný tovar nepoškodený na adresu predávajúceho.

 

 1. Ceny tovaru

Pri každom ponúkanom tovare je udaná platná cena spolu s hodnotou DPH .

V časti „Košík“ pred odoslaním objednávky bude dorátaná k celkovej sume cena za zpôsob doručenia  a platenia .  Celkovú cenu kupujúci uvidí v časti cena celkom s DPH.

Dokladom o predaji je faktúra , danový doklad o kúpe, ktorý je pripojený ku každej objednávke, a ktorý slúži zároveň aj ako dodací list.

 1. Platby za tovar a poštovné

Objednaný tovar zasielame poštou, prepravnou spoločnosťou DPD alebo vlastnou dopravou na adresu udanú zákazníkom v objednávke. Zákazník za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky na pošte, prípadne doručovateľovi zásielky, v hotovosti pri prevzatí tovaru v kamennej predajni. Pri objednávkach do sumy 200,- EUR vrátane si účtujeme za poštovné a balné:

Váha do 5kg-4,00eur

Váha do 10kg-4,50eur

Váha do 20kg-4,80eur

Váha do 30kg-5,90eur

Váha do 50kg-7,00eur

Poplatok za platbu dobierkou je +1,50 euro .

Pri platbe prevodom sa neúčtuje poplatok za dobierku.

Objednávka za sumu nad 200,- EUR je poštovné a balné zdarma.

Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku. Pri objednávke do zahraničia poštovné vypočítavame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého je zásielka posielaná.

Formy platby:

 • dobierka,

 • bankový prevod,

 • hotovosť.

Pri platbe bankovým prevodom resp. vkladom na bankový účet bude objednávka odoslaná až po pripísaní sumy na bankový účet.

 1. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu, podľa §7 ods.5 102/2014 Z.z. aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e-mail.

 1. Vrátenie tovaru

Tovar zakúpený v našom internetovom obchode je v zmysle  zák. č. 102/2014 § 7 ods. 1 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 kalendárnych dní od jeho prevzatia. Je potrebné vyplniť formulár, ktorý si môžete stiahnuť TU. Kupujúci je povinný nás o tom vopred informovať telefonicky a e-mailom, ktoré sú uvedené v záložke kontakt. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla prevádzkovateľa  kompletný, nepoužitý a nepoškodený. V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude prijatý. Cena za tovar bude kupujúcemu vrátená bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

 1. Reklamačný poriadok

Záručná doba výrobkov je štandardne 24 mesiacov (podľa § 620 Obč. zák.), pokiaľ nie je stanovené inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa § 621 Obč. zák.). Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od prepravnej spoločnosti, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla firmy. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, záručný list, popis závad a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel. číslo , e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k výrobnej vade výrobku v záručnej dobe, má kupujúci právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je  neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu nefunkčný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo  vráteniu  cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,

 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,

 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa,

 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody,

 • chybou elektrického rozvodu, prepätím resp. úderom blesku,

 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy),

 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu,

 • mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.


Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

 1. Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@baby-obchod.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 1. Ochrana osobných údajov GDPR

11.1. Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.baby-obchod.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

11.2. Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

11.3. Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod www.baby-obchod.sk zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, pohlavie.
Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

11.4. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (najmä Slovenská pošta)).
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek bezplatne odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@baby-obchod.sk .Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.
Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených Zákonom o osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820017 Bratislava 27

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.baby-obchod.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné údaje ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s internetovým obchodom  www.baby-obchod.sk v zmysle zákona č. 284/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zostanú uložené na dobu neurčitú v našej databáze. Na prianie zákazníka budú osobné dáta z databázy internetového obchodu vymazané. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a nepovinné.

 

10. Záverečné informácie

10.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na web-stránke predávajúceho
10.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
10.3. Tieto všeobecné podmienky môžu byť upravené, pozmenené, príp. nahradené bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho predávajúcim.

V turni na Bodvou dňa18.4.2018

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.baby-obchod.sk je:

ASAM BABY s.r.o.

Žarnovská 128/22

04402 Turňa nad Bodvou

č. účtu: OTP BANKA

EUR - SK51 5200 0000 0000 1779 1654

IČO: 51 267 934

DIČ DPH: SK2120647892


 

www.baby-obchod.sk


 

t.č. +421 918317080,+421 908699252

Kontrolný orgán:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj:

Vrátna 3, 043 79 Košice 1


 

Obchodné podmienky usmerňujú zákony :

Č. 250/2007 Z.z

Č. 372/1990 Z.z.

Č. 102/2014 Z.z.

Č. 22/2004 Z.z.

Č. 128/2002 Z.z.

Č. 284/2002 Z.z